JAK SE STÁT ČLENEM SPOLKU ASTMÁLEK A VÝHODY ČLENSTVÍ

Členem ASTMÁLEK z.s. mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku (viz čl. 4. Stanov spolku) a chtějí se podílet na jeho aktivitách.
Dle rozhodnutí rady spolku může být členem pouze osoba, která se již alespoň 1x zúčastnila našeho ozdravného pobytu (resp. pobytu ČČK).

Žadatel se stane členem vyplněním žádosti o členství a zaplacením členského příspěvku.
Členský příspěvek stanovila rada spolku ve výši 500 Kč na kalendářní rok. Platbu je nutné uhradit na číslo účtu: 6659184001/5500 pod variabilním symbolem aktuálního roku.

Práva člena

Člen má zejména právo účastnit se akcí a aktivit spolku (více v čl. 5. Stanov spolku).

Povinnosti člena

Povinností člena je především dodržovat stanovy spolku, dbát na jeho dobrou pověst a nepoškozovat ji svým případným nevhodným chováním. Předpokládáme, že se člen bude aktivně podílet na plnění cílů spolku a v případě zvolení svědomitě vykonávat funkce v orgánech (více v čl. 5. Stanov spolku).
Nutné je také vždy zaplatit členský příspěvek stanovený valnou hromadou. Pro rok 2018 ve výši 500 Kč.
O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné a vlastnoručně podepsané přihlášky (ke stažení v „ dokumenty ke stažení “) výbor spolku, nejpozději tři měsíce po zaslání na adresu spolku. K přijetí je nutný souhlas většiny všech členů výkonného výboru.
Členství vzniká dnem přijetí za člena a zaplacením členského příspěvku po předchozím kladném rozhodnutí výkonného výboru o přijetí za člena spolku, zaniká nesplněním členských povinností, vystoupením člena písemným oznámením, úmrtím člena , zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady a zánikem spolku (více v čl. 4. Stanov spolku). Valná hromada spolku může vyloučit člena, který nedodržuje nebo porušuje stanovy spolku a jehož jednání je v rozporu s členstvím ve spolku. O vyloučení člena může valná hromada jednat na základě návrhu výkonného výboru a za předpokladu, že člen o jehož vyloučení se jedná byl na tuto možnost písemně upozorněn.
Členství lze automaticky prodloužit zaplacením členského příspěvku v dalším následujícím roce – bez vyplňování nové žádosti.
Čestnými členy spolku mohou být význačné osoby, které se zasloužily o naplňování cílů sledovaných spolkem nebo mají se spolkem společné zájmy. Čestní členové se mohou zúčastnit valné hromady spolku s hlasem poradním.
Od počátku roku 2012 spouštíme vnitřní motivační systém bonusů pro členy – slevu ve výši 1.000Kč při 3týdenním pobytu v HR a dále slevu ve výši 500Kč v případě účasti dalších „nových“ klientů/rodiny, která prokazatelně pojede (v celé délce 3týdenního pobytu) prostřednictvím jejich doporučení.